Rentnik peab olema vähemalt 18 aastane Eesti Vabariigi kodanik. Rendile andmise hetkel tuleb esitada kehtiv ID kaart, pass või juhiluba.
Rendileping loetakse sõlmituks pakkumise kinnitamisega e-posti vahendusel Rentniku poolt.

Rentnik on kohustatud:
– Vara vastavalt kinnitatud pakkumisele õigeaegselt rendile võtma ning tagastama
– Tasuma kinnitatud pakkumises fikseeritud tasu
– Vara heaperemehelikult hoidma, sihtotstarbeliselt kasutama ning mitte järelvalveta jätma
– Vara hävinemise, varguse või mis tahes kahjustumise korral Rendile andjat viivitamatult teavitama
– Mitte teostama omavoliliselt seadmete remonti
– Mitte andma renditud vara edasi kolmandatele osapooltele
– Tagama kvaliteetse elektrivoolu, et tagada seadmete korralik töö ning hoida ära elektroonika kahjustumine
– Järgima vara kasutamisel tuleohutus- ning muid eeskirju

Rentnikul on õigus:
– Tutvuda renditava esemega üle andmise hetkel ja fikseerida koos Rendile andjaga eseme puudused ja kahjustused enne selle kasutusele võtmist


Rendile andja kohustub:
– Loobuma renditasu nõudest osaliselt või täielikult kui vara osutub mittekasutatavaks

Rendile andjal on õigus:
– Nõuda Rentnikult välja kahjutasu kahjustatud tehnika parandamiseks, puhastamiseks või asendamiseks (mh transpordi ning õigusabikulud)
– Vara asendamise korral nõuda Rentnikult kahjutasu uue eseme turuväärtuses
– Küsida Rentnikult tagatisraha
– Arve mittetähtaegse tasumise korral nõuda viivist 0.5% päevas

Renditasu ei sisalda käibemaksu, transporti, paigaldust ega muid töid.

Rendile andja ei ole vastutav muude kulude ega kahjude eest, mis võivad tekkida Rentnikule või kolmandatele osapooltele.